"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İstihdam Teşvikleri (2010/Temmuz)ar

Dr. Necdet Kenar
 
Hükümet istihdam teşvik tedbirleri yayınlıyor. Esasında istihdam artışı yani işgücü talebi, mal ve hizmet talebine yani ekonomik büyümeye bağlıdır. Ekonomik büyüme ise, krizler, siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamı, faiz haddi, döviz kuru, tasarruf haddi, para, maliye, ticaret ve sanayi politikaları, teknolojik değişmeler, verimlilik, girişimciliğin önündeki engeller, eğitim ve sağlık düzeyi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu temel bilgiyi unutmayarak halen uygulanmakta olan istihdam teşvik tedbirlerine kısaca göz atalım.
İşveren sigorta priminde 5 puanlık prim indirimi
5763 sayılı Kanun ile getirilen bu teşvik 01/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu imkândan; prim borcu bulunan işverenler, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler yararlanamamaktadır.
Kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam teşviki
49 ilde uygulanan bu teşvikle 1/4/2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların işyerlerinde fiilen çalışan işçilerin, sigorta primlerinin işveren hissesinin; OSB’de kurulu işyerleri için %100’ü, diğer yerlerdeki işyerleri için %80’i Hazinece karşılanacaktır. Bu destek ve teşviklerden, 04/04/2007 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Gökçeada ve Bozcaada’daki işletmeler de yararlandırılmaktadır. Bu teşvik 5951 sayılı Kanun ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
Genç ve kadın istihdamı
4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 7nci madde ile 18-29 yaş arası gençler ile 18 yaşından büyük kadınlardan 01/07/2008 tarihinden itibaren 1 yıl içinde (01/07/2008-30/06/2009) işe alınanların asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren SSK primi; beş yıl için ve ilk yıl için tamamı olmak üzere izleyen yıllarda azalarak ve sırasıyla %80, %60, %40 ve %20 oranında işsizlik fonundan karşılanıyor. 5838 sayılı Kanunun 32. maddesi ile başvuru süresi bir yıl uzatılarak teşvikten yararlanma süresi 30/6/2010 tarihi olarak belirlenmiştir.
İlave istihdam teşviki
5921 ve 5951 sayılı Kanunlar ile düzenlenen bu teşvik uyarınca, 2009 yılı Nisan ve Ekim ayı ortalama işçi sayısına ilave olarak 31/12/2010 tarihine kadar işe alınan ve işe alındığı tarihten önceki üç ay içinde aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olmayan sigortalıların, 6 ay süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden işveren payı, İşsizlik Fonu'ndan karşılanacaktır.
İşsizlik ödeneği alanların istihdamının teşviki
4447 sayılı Kanunun 50. maddesinde yapılan değişiklikle işsizlik ödeneği alanların 01/10/2009 tarihinden itibaren işe alınması halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Araştırma ve Geliştirme(AR-GE) teşviki
12/03/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746sayılı Kanun ile getirilen bu teşvikle Ar-Ge merkezlerinde, teknoloji geliştirme projeleri gibi alanlarda çalışanların sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır.Bu teşvik 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacaktır.
Aktif istihdam politikaları
İŞKUR’a kayıtlı işsizlere iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, girişimcilik, staj, toplum yararına çalışma hizmetleri gibi aktif istihdam tedbirleri için İşsizlik Sigortası Fonundan kaynak ayrılmıştır. Bu kapsamda iki tedbir üzerinde durmak istiyorum. Birincisi, işsizlere yönelik mesleki eğitim imkânı. Azami 6 ay süreli olan mesleki eğitim kursları işletmeler tarafından da yapılabilir. %50 istihdam garantisi vermek koşuluyla işletmeler yeni alacakları elemanların mesleki eğitim ve oryantasyon eğitimlerinin finansmanını İŞKUR’dan sağlayabilirler.
İkincisi staj programı. İşsizlerin işbaşında eğitilmesini amaçlayan bu programdan 10 ve üzerinde işçi çalıştıranişyerleri yararlanabilir. Azami 6 ay, haftalık en fazla 40 saat süren bu programlarda işletmeler 15 yaşını bitirmiş, en az lise ve dengi okul mezunu, öğrenci olmayan İŞKUR’a kayıtlı işsizleri stajyer olarak çalıştırabilecekler, stajyerlerin ücret ve sigorta giderleri İŞKUR’ca karşılanacaktır.
Ağır ve tehlikeli işler
İşle ilgili mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağı konusunda fikri takibimiz devam ediyor. Geçen yazıda bu konuda Bakanlığın tebliğ hazırlığında olduğunu yazmıştım. Beklenen Tebliğ 9 Mart 2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı Buna göre; “1/1/2009 tarihinden önce Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamına giren işlerde çalışmaya başlayan işçilere Milli Eğitim Bakanlığı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 en çok 40 saatlik eğitim sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Tebliğ kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir." hükmü getirilmiştir. Konunun önemini hatırlatır, bu kapsamdaki işletmelerin  ceza ödemeden ve iş kazası yaşanmadan biran önce getirilen bu imkândan yararlanmasını öneririm.
 

EĞİTİM TAKVİMİ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
< Ağustos 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.