"MEV : Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi"
İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

İşgücü Verimliliği Nedir? Nasıl Artar? (2005)

Dr.Necdet Kenar   
  
Verimlilik (productivity) genel olarak kaynakların ne kadar etkin kullanıldığını ölçer ve çıktının(ürünün) girdiye oranı olarak tanımlanır. Verimlilik toplam faktör verimliliği ve kısmi faktör verimliliği olarak ikiye ayrılır. Toplam Faktör Verimliliği; bir üretim süreci sonucu elde edilen çıktının, bu üretim sürecinde kullanılan girdilere bölünmesiyle sağlanan değerdir.
            Toplam Faktör Verimliliği (TFV) = Toplam üretim / Üretim girdileri (emek+sermaye+hammadde+diğer)                    (1)
eşitliği ile gösterilir. Her bir girdinin tanımlanıp ölçülmesindeki zorluklar nedeniyle, TFV’nin hesaplanması zordur. 
            Kısmi Faktör Verimliliği; üretim faaliyeti sonunda elde edilen toplam çıktının bu üretimde kullanılan girdilerden herhangi birine oranlamasıyla hesaplanır. İşgücü verimliliği, sermaye verimliliği, hammadde verimliliği gibi farklı girdilerin verimliliği bulunabilir. En çok kullanılan kısmi verimlilik, işgücü verimliliğidir ve aksi belirtilmedikçe verimlilik ifadesi işgücü verimliliğini tanımlar. İşgücü verimliliği toplam üretimin, üretimde kullanılan işgücüne bölünmesiyle hesaplanır
            İşgücü Verimliliği =Toplam üretim  (YTL) /Toplam işçi ücretleri (YTL).                (2)
            İşgücü verimliliği işçilerin daha iyi, daha hızlı, daha çok çalışması ile veya işçilerin daha yetenekli ve becerili olması ile artar. Aynı zamanda (2) no.lu eşitlik gereği işgücü dışındaki üretim faktörlerinin etkin kullanılması sonucu katma değer artışı da işgücü verimliliğini artırır. Örneğin, daha çok ve daha iyi makine kullanılması, üretim süreçlerinin etkinleştirilmesi, girdi kullanımındaki israfın önlenmesi, teknolojik inovasyon işgücü verimliliğini artırır. Keza, ürün kalitesinde bir iyileştirmenin ürün fiyatını artırması, üretim miktarında bir artış olmasa bile, üretim değerini artıracağından ( 2 no.lu eşitlik gereği) işgücü verimliliğini yükseltir.
            Artan küresel rekabet, liberalizasyon, deregulasyon, piyasaların ve/veya sektörlerin küresel rekabete açıklığı, sektördeki teknolojik gelişmelerin hızı; yapısal değişimi ve verimliliği güdülendiren ve hızını artıran temel unsurlardır.
            Ülkeler arası işgücü verimliliği karşılaştırıldığında çok geniş farklar vardır. Örneğin Türkiye’deki işgücü verimliliği ABD ve Almanya’daki işgücü verimliliğinin kabaca dörtte biridir. Bu farklar o ülkedeki işçilerin çalışkanlıkları veya tembelliklerinden ziyade ülkelerin ekonomik gelişmişlikleri, teknoloji düzeyleri ve çalışma koşulları ile ilgilidir. Fakir ülkede günlük çalışma saati daha fazla bir işçinin verimliliğinin ve gelirinin zengin ülkede daha az çalışan bir işçiden az olmasının sebebi; teknoloji ve eğitim düzeyi, işkolu, iş süreçleri, yönetim kalitesi (devlet, şirket, üniversite, STK…) siyasi ve ekonomik istikrar, vb. diğer faktörlerdir. Yurdum işçisinin Türkiye’de verimliliği 1 iken Almanya’da 4 olmasının sebebi işte bu sözünü ettiğimiz diğer faktörlerdir.
 

EĞİTİM TAKVİMİ

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
< Temmuz 2018 >


© MESS Eğitim Vakfı, 2008 Tüm haklar saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.